Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn
privacy-topview
privacy-topview-sp

Chính sách bảo mật

Công ty TNHH Academic Pass (sau đây gọi là "chúng tôi"), trong dịch vụ được cung cấp trên trang web này (sau đây gọi là "dịch vụ này"). Liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng, chúng tôi đã thiết lập chính sách bảo mật (sau đây gọi là "chính sách này") như sau:

Điều 1 (Định nghĩa) "Thông tin cá nhân": "thông tin cá nhân" như được định nghĩa trong Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân đang sống, bao gồm tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, thông tin liên hệ và các mô tả khác. Nó đề cập đến thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể từ một mẩu thông tin duy nhất (thông tin nhận dạng cá nhân), chẳng hạn như thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể bằng các phương tiện như diện mạo cá nhân, dấu vân tay, dữ liệu giọng nói và số thẻ bảo hiểm y tế của công ty bảo hiểm.

 • Trong chính sách này, các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa như sau:

 • Người dùng: Một người sử dụng hoặc có ý định sử dụng dịch vụ này.

 • Người đăng ký: Một cá nhân đã hoàn thành thủ tục phát hành các loại thẻ khác nhau do dịch vụ này cung cấp và đã được chúng tôi chấp thuận.

 • Thông tin đăng ký: Toàn bộ thông tin được nhập và cung cấp trong quá trình phát hành đối với từng loại thẻ.
Điều 2 (Phương pháp Thu thập Thông tin Cá nhân) Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân có trong thông tin đăng ký, chẳng hạn như tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ e-mail và tên trường mà người đăng ký nhập khi đăng ký cấp các loại thẻ khác nhau. Chúng tôi cũng có thể thu thập hồ sơ giao dịch và thông tin thanh toán, bao gồm thông tin cá nhân của người đăng ký, từ nhà cung cấp dịch vụ giảm giá cho học sinh/sinh viên hoặc các bên khác.
Điều 3 (Mục đích Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân) Các mục đích mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân như sau

 • ・Để cung cấp và vận hành các dịch vụ của chúng tôi

 • ・Để trả lời các câu hỏi từ người đăng ký (bao gồm cả nhận dạng)

 • ・Để gửi thông tin về các tính năng mới, cập nhật, chiến dịch, v.v. của dịch vụ mà người đăng ký đang sử dụng, cũng như thông tin về các dịch vụ khác do Công ty cung cấp.

 • ・Để liên hệ với người đăng ký khi cần thiết để bảo trì, thông báo quan trọng, v.v.

 • ・Để xác định những người đăng ký đã vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc những người đang cố gắng sử dụng dịch vụ cho mục đích lừa đảo hoặc không chính đáng và từ chối việc sử dụng dịch vụ của họ.

 • ・Để cho phép người đăng ký xem, thay đổi hoặc xóa thông tin đăng ký của chính họ hoặc xem trạng thái sử dụng dịch vụ của họ.

 • ・Xuất hóa đơn cho người đăng ký thanh toán phí dịch vụ.

 • ・Các mục đích khác phụ thuộc vào những mục đích sử dụng ở trên
Điều 4 (Thay đổi mục đích sử dụng) Công ty sẽ chỉ thay đổi mục đích sử dụng nếu nhận thấy một cách hợp lý rằng mục đích sử dụng có liên quan đến mục đích trước khi thay đổi. Ngoài ra, nếu thay đổi mục đích sử dụng, mục đích thay đổi sẽ được thông báo cho người đăng ký hoặc thông báo trên trang web này theo phương thức do Công ty quy định.
Điều 5 (Cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba) Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân trong các trường hợp sau

 • ・Các công ty và tổ chức là công ty con của chúng tôi, Viện ISIC hoặc các công ty và tổ chức là công ty con của Viện ISIC. Các công ty và tổ chức này sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của người đăng ký theo Chính sách này.

 • ・Các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và cố vấn: các bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, hợp tác với chúng tôi về tiếp thị và các hoạt động kinh doanh khác, tư vấn cho chúng tôi hoặc những người mà chúng tôi làm việc cùng trong các khả năng kinh doanh khác. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các bên thứ ba để lưu trữ ứng dụng và dữ liệu cá nhân của người đăng ký. Các bên thứ ba này chỉ được phép sử dụng dữ liệu cá nhân của người đăng ký theo hướng dẫn của chúng tôi hoặc tùy chọn tiếp thị của người đăng ký (nếu có) và phải bảo mật thông tin của người đăng ký.

 • ・Các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý và các bên khác vì lý do pháp lý: các bên thứ ba mà chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý tiết lộ dữ liệu cá nhân của người đăng ký hoặc những người mà chúng tôi cần tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ quyền, tài sản, sự an toàn hoặc quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác hoặc các hoạt động bất hợp pháp. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của người đăng ký để phát hiện và điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, tài sản hoặc sự an toàn của người khác và vi phạm thỏa thuận của chúng tôi với người đăng ký.
Điều 6 (Thay đổi Chính sách Bảo mật) Nội dung của chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người đăng ký, trừ khi có quy định khác của pháp luật hoặc trong chính sách này. Trừ khi được Công ty quy định khác, chính sách quyền riêng tư sửa đổi sẽ có hiệu lực khi được đăng trên trang web.
Thành lập ngày 18 tháng 11 năm 2021