Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn
特定商取引について-topview
特定商取引について-topview-sp

Hiển thị dựa trên Luật giao dịch thương mại được chỉ định

Nhà phân phối
Academic Path Inc.
Quản lý hoạt động
Naoto Fujii
Địa chỉ
Só KLI Khu Bier Thu Kmi Long, duöng Nguyên Hüu Tho, X Phuóc Kiên, Huyên Nhà Bè, Thänh pho Hö Chi Minh, Viêt Nam
Số điện thoại
---
Địa chỉ email
メールアドレス
Giá bán
ISIC: Thẻ Chứng nhận học sinh/sinh viên Quốc tế 200,000VND (đã bao gồm thuế)
ITIC: Thẻ Chứng nhận giáo viên Quốc tế 200,000VND (đã bao gồm thuế)
IYTC: Thẻ Chứng nhận Thanh niên Quốc tế 200,000VND (đã bao gồm thuế)

※Chỉ phát hành thẻ ảo.
Phương thức thanh toán
Chỉ thanh toán bằng MOMO
Thời gian bắt đầu sử dụng
Mỗi thẻ ảo sẽ được kích hoạt sau khi đơn đăng kí được phê duyệt hoàn tất.

※Việc phê duyệt có thể mất đến 3 ngày làm việc sau khi nộp đơn.
Môi trường hoạt động
Phiên bản iOS: iOS 12.0 trở lên
Phiên bản Android: 6.0 trở lên
Về việc hủy, hoàn tiền, v.v.
Về nguyên tắc, sẽ không có việc hủy hoặc hoàn tiền sau khi thẻ ảo được kích hoạt. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền sau khi trừ phí hành chính 50,000VND(bao gồm thuế).

・Khi được xác định rằng người nộp đơn không đáp ứng đủ điều kiện đăng ký cho thẻ mục tiêu
・Khi được xác định rằng thông tin do người nộp đơn cung cấp là sai.

Ngoài ra, trong các trường hợp sau, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường.

・Thiệt hại do các nguyên nhân không thuộc về Công ty, chẳng hạn như thiên tai
・Thiệt hại do hoàn cảnh đặc biệt gây ra, bất kể Công ty có lường trước được hay không.
・Thiệt hại gây ra bởi các hành động cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ này, chẳng hạn như bảo trì máy chủ