Xem thủ tục phát hành thẻ Mua ngay

※Chỉ thanh toán bằng MOMO

閉じる
VI EN
トップへ戻る
thực đơn

Online order of ISIC

Đặt hàng trực tuyến của ISIC

Please select a card type

Vui lòng chọn loại thẻ

Personal Details of the Applicant

Chi tiết cá nhân của người nộp đơn

Year Month Day

Identification photo

Ảnh nhận dạng


Upload a photo taken with "a photo similar to the one that will appear on your passport (no background, no hat, bust shot)," with a minimum size of 450 x 540px.
Tải lên ảnh được chụp có "ảnh giống với ảnh sẽ xuất hiện trên hộ chiếu của bạn (không nền, không đội mũ, chụp ngực)" với kích thước tối thiểu 450 x 540px.

※The photo registered here will appear on the face of your virtual card. Please note that it cannot be changed after card registration.
※Ảnh đăng ký tại đây sẽ xuất hiện trên mặt thẻ ảo của bạn. Xin lưu ý rằng nó không thể thay đổi sau khi đăng ký thẻ.

×

Documents

Các tài liệu

Please upload a photo of the front and back of the ID card that corresponds to the card you wish to be issued.Yêu cầu
Vui lòng tải lên ảnh mặt trước và mặt sau CMND của bạn tùy thuộc vào loại thẻ bạn muốn cấp.

・ISIC: Student ID card from the school you are enrolled in
・ISIC: Thẻ sinh viên của trường bạn đang theo học
・ITIC: Teacher ID of the school you are enrolled in
・ITIC: ID giáo viên của trường bạn đăng ký
・IYTC: Passport or ID card that can confirm date of birth
・IYTC: Hộ chiếu hoặc CMND có thể xác nhận ngày sinh

×

×

Coupon Code

Mã giảm giá